Galim – גלים

פרויקטים בשיווק

מתחדשים בחווית מגורים

פרויקטים בשיווק

כלל הפרויקטים העתידיים

הרב קוק הרצליה
מתחם הרב קוק הקסם הרצליה
לסקוב 16
לסקוב 16 תל אביב
פרויקטים לאתר 640-426
בר אילן 10 הרצליה
מאזה 77
מאז"ה 77 תל אביב
מתחם סרקין סוקולוב
מתחם סירקין סוקולוב הרצליה
דוד מרכוס
דוד מרכוס 16 תל אביב
בן סרוק
בן סרוק תל אביב
Weizmann 133_C_01_web
וייצמן 133 תל אביב
פינלס 5
פינלס 5 תל אביב
דון יוסף 5
דון יוסף 5 הרצליה
דון יוסף 7
דון יוסף 7 הרצליה
אריאל 1 (2)
אריאל 3 הרצליה
שרת 60- איכות PRINT
שרת 60 תל אביב
אנטיגונוס 5 תל אביב
אנטיגונוס 5 תל אביב