תקנון ותנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט http://www.galim-ltd.com  מטעם חברת גלים התחדשות עירונית בישראל בע"מ ו/או גלים בניה חיזוק והשבחת מבנים בע"מ ו/או כל חברת בת ו/או אחות של החברה כהגדרתה להלן (להלן ביחד ולחוד: "החברה").

הינך מתבקש לקרוא בעיון רב ובצורה מדוקדקת את תנאי תקנון החברה שכן כל שימוש, מכל מין סוג שהוא באתר זה – ו/או במדיה מכל מין וסוג שהוא הקשורה לחברה ו/או לדפי נחיתה – לרבות אך לא רק: בשירותי האתר ו/או בתכני האתר ו/או במידע המובא באתר מהווה את הסכמתך הבלתי מסויגת לתנאי התקנון.

ככל ואינך מסכים לכל התנאים בתקנון אתר זה, הינך מתבקש להפסיק את השימוש באתר לאלתר. 

בהמשך הגלישה באתר החברה הינך מתחייב, מאשר ומסכים לכל התנאים הבאים:

 1. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לגברים ונשים כאחד.
 2. החברה הינה בעלת זכויות הזיכיון בשם המתחם/הדומיין  www.galim-ltd.com(להלן: "האתר").
 3. תנאי התקנון כוללים ומסדירים את תנאי הגלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או ביקור באתר ו/או כל שימוש מכל מין וסוג שהוא באתר.
 4. לחברה הזכות הבלעדית לשנות ו/או למחוק ו/או לעדכן ו/או להוסיף על תנאי התקנון בכל עת, ללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או פרסום כלשהו של השינוי/העדכון, וזאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. משכך, אנו ממליצים לך לעיין בתנאים אלו מחדש בכל כניסה שלך לאתר החברה.
 5. עדכנה החברה את תנאי התקנון כאמור לעיל, התנאים תקפים מרגע עדכונם והינך מוותר ויתור מוחלט וסופי על כל הסתמכות ו/או מצג שהופיע באתר. למען הסרת ספק, מרגע עדכון התקנון התנאים החדשים הם אלו שמחייבים. 
 6. החברה רשאית לפעול בכל צורה הנראית לה כנגד 'גולש' שמפר את תנאי התקנון ובכלל זה: לנקוט בפעולה משפטית ו/או כל פעולה אחרת (כמו למשל: חסימת גלישה באתר).
 7. ייתכן כי חלק מהתכנים או הקישורים שיוצגו דרך האתר או דרך אתרים אחרים של החברה, לרבות: מידע, נתונים, פרויקטים, סרטונים, מלל, שמע וכיו"ב (להלן יחד "התוכן"), יקושר או יהיה זמין דרך אתרים, עמודים וערוצים (להלן "העמודים") המנוהלים אצל צדדים שלישיים, לרבות בעמוד הפייסבוק של החברה; בערוץ היו-טיוב, בפרופיל האינסטגרם של החברה, בדפי נחיתה ובכל מדיה דיגיטלית שהחברה תראה לנכון. הצפייה בתכני העמודים החיצוניים, בין אם ישירות דרך האתר או בעמודים עצמם, כפופה לתקנונים, לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתרים המאחסנים אותם ושל החברות העומדות מאחוריהם. ככל שהינך משתמש באחד העמודים או יותר, מומלץ אם כן לעיין גם בתנאי האתר המאחסן אותו/ם.
 8. התחייבויות המשתמשים באתר:
   1. המשתמש מתחייב להשתמש באתר בצורה סבירה, בדרך מקובלת ובתום לב.
   2. המשתמש מתחייב לפעול בהתאם להוראות תנאי השימוש. 
   3. המשתמש בכניסתו לאתר ובהמשך הפעילות בו מתחייב לפעול בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות תקנון החברה ו/או מי מטעמה.
   4. בהמשך השימוש באתר החברה, במידע המצוי בו ובתכניו המשתמש מאשר ומסכים באופן בלתי חוזר שלא לעשות כל שימוש, מכל מין וסוג שהוא – לרבות: העתקה קבועה, העתקה ארעית, פרסום, הפצה, ביצוע פומבי, שידור, צילום, העמדה לרשות הציבור, שימוש מסחרי (בין בתמורה ובין ללא תמורה) ו/או למטרת רווח וכיוצא באלו – ללא הסכמה בכתב ומראש מאת החברה.
   5. אין להשתמש במידע המפורסם באתר החברה לצורך הצגתו במדיה כלשהי ו/או ברשת האינטרנט, ללא הסכמה בכתב ומראש מאת החברה.
   6. הפרת הוראות התקנון לעיל ולהלן יזכו את החברה לפיצויים בגין כל נזק , ישיר ו/או עקיף – שנגרם לחברה כתוצאה מפעילות ו/או התנהגות הנוגדת הוראות התקנון.

 9. אחריות לתוכן האתר וזמינותו:
  1. המידע באתר –  לרבות אודות: פרויקטים קיימים ו/או עתידיים של החברה; לקוחותיה; מועדון לקוחותיה; קטעי וידאו; תמונות; תרשימים; תוכניות; מפרטים; מדידות; הדמיות; עיצובים; תשריטים; כתבות; תכנים ו/או ספקים ו/או שיתופי פעולה על ידי צדדים שלישיים ו/או מצגים מכל מין וסוג שהוא; מבצעים; הטבות; הנחות; שירות הלקוחות; פרטי התקשרות; פרטים אודות החברה וכיוצא באלו (להלן יחד: "המידע" או "הנתונים") – מוצג למשתמשי האתר "AS IS" (כמות שהוא).
   האמור לעיל הינו גם ביחס למידע שמציגים צדדים שלישיים המשתפים פעולה עם החברה.
  2. חרף העובדה שהחברה פועלת ונוקטת בכל המאמצים הסבירים כדי להציג באתר או דרכו מידע מדויק ו/או עכשווי ו/או מהימן ככל שניתן, החברה אינה ולא תהא אחראית, הן במישרין והן בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר, והסתמכות על כל תוכן המוצג באתר או דרכו הינה באחריותו המלאה של המשתמש באתר.
   למען הסרת ספק, יש לאמת את כל המידע המוצג באתר עם החברה באמצעות פניה לכתובת הדואר האלקטרוני: office@galim-ltd.com ו/או באמצעות שירות לקוחות החברה בטלפון: 2600*.
  3. יובהר כל עוד לא צוין אחרת, כל מצג ביחס לעיצובים ו/או ההדמיות ו/או התוכניות ו/או המפרטים ו/או התרשימים ו/או התשריטים ו/או תמונות ו/או וידאו ו/או כל מידע אחר ביחס לדירות ו/או לפרויקטים של החברה הינו לצורך המחשה בלבד, וכל טענת הסתמכות עליהם תהיה בטלה ומבוטלת.
  4. השימוש באתר ובתכניו הינן למטרות פרטיות ואישיות בלבד. תוכן האתר אינו מעניק לך כל זכות מלבד אלו המפורטות בתקנון זה, המהווה הסכם לכל דבר ועניין בין המשתמש באתר לבין החברה.
  5. המידע המוצג באתר לא ישמש כל בסיס להסתמכותך לצורך קבלת החלטות מצד המשתמש באתר, לרבות החלטות: כספיות ו/או משפטיות ו/או  אישיות ו/או אחרות מכל מין וסוג שהוא.הדבר נכון  גם אם במידע שצוין באתר ו/או בנתונים נפלו שגיאות ו/או ליקויים ו/או שגיאות בנתונים וכיוצא באלו.
  6. כל פעולה ו/או החלטה ו/או הסתמכות שנעשית על-ידי המשתמש כתוצאה משימושו באתר ו/או בהתבסס על תכניו נעשית לפי שיקול דעתו הבלעדי של המשתמש ובאחריותו הבלעדית בלבד; למשתמש באתר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בשל כך ובכל אופן החברה לא תהא אחראית בקשר למידע המוצג ו/או פורט באתר. 
   אין לקבל כל החלטה ו/או לבצע כל פעולה ו/או כל עסקה בגין המידע המפורסם באתר החבר מבלי לקבל אישור בדוא"ל חוזר מהחברה באשר לנכונות המידע המוצג והרלוונטיות שלו.
  7. הנתונים המוצגים אודות פרויקטים עתידים של החברה עשויים להשתנות.
  8. הנתונים אינם סופיים וכפופים לקבלת היתרים ו/או כפופים לאילוצי תכנון וביצוע ו/או לאילוצים אחרים.
  9. המידע אודות מחירי הדירות המוצגים באתר החברה מצריך בירור אל מול שירות לקוחותיה או צוות השיווק והמכירות של החברה בטלפון: 2600*.
  10. לא תשמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה אודות אי התאמה בין מחירי הדירות שהוצגו באתר לבין מחירי הדירות בחברה. על המשתמש באתר לוודא את מחירי הדירות ו/או הנתונים אודות הדירות אל מול החברה, ואין ולא תשמע כל טענת הסתמכות על מחירים המוצגים באתר.לחברה הזכות הבלעדית לשנות את מחירי הדירות בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  11. נתונים המוצגים אודות סביבת המגורים של פרויקט מסוים הכוללים חיתוכים לפי מצב סוציו אקונומי ו/או דמוגרפיה ו/או מצב חברתי ועוד  – אינן באחריות החברה ושאובים מתוך נתונים שמציגים רשויות ו/או לשכות של המדינה (להלן יחד: "הרשות").

   בהמשך שימושך באתר הינך מסיר מהחברה ו/או כל מי מטעמה, כל נזק ו/או אחריות ו/או הסתמכות, מכל מין וסוג שהוא, ישירה או עקיפה, שעלולה להיגרם לך ו/או למי מטעמך בגין פרסום הנתונים של הרשות באתר החברה.

    

 10. הזמנת דירה דרך האתר:
  ככל והאתר יציע למשתמשים לפנות לחברה בבקשה להזמנה לרכישת דירת מגורים בפרויקט מסוים (להלן: "רכישת דירה") המשתמש מאשר בנוסף לאמור לעיל גם את הדברים הבאים:
  1. תנאי סף להזמנת דירה:
   1. המזמין  הינו בגיר בן 18 ומעלה או תאגיד המאוגד כדין לפי חוקי מדינת ישראל אשר הינו תושב רשום של מדינת ישראל בכל מקרה אחר יש לפנות לשירות הלקוחות של החברה;
   2. בעת ביצוע הזמנה באתר יידרש המשתמש להזין בממשק ההרשמה את הפרטים הבאים: מספר תעודת זהות, שם פרטי ושם משפחה, במקרה של תאגיד – שם ומס' חבר, טלפון, כתובת מדויקת, מיקוד וכתובת דואר אלקטרוני. ייתכן שיהיה צורך בהזנת פרטים נוספים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וכפי שיופיע באתר מעת לעת. 
   3. המשתמש מתחייב בזאת למסור את פרטיו האישיים בלבד וכן מתחייב כי הפרטים שימסרו הינם נכונים, עדכניים, מלאים ומדויקים ומצהיר כי מסירת הפרטים האישיים במהלך ההזמנה נעשית על פי רצונו ובהסכמתו.
  2. לחברה הזכות הבלעדית והבלתי חוזרת, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או להוסיף ו/או להחסיר מהדירות המוצעות  בפרויקט;
  3. לחברה הזכות המלאה והבלעדית לקבוע את אופן ההזמנה ו/או אופן המכירה ו/או את אופן המחיר של דירת המגורים בכל דרך הנראית לה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך.
  4. המשתמש לא יסתמך על נתוני הצגת המידע אודות דירת המגורים באתר ועליו חלה האחריות המלאה והבלעדית ליצור קשר עם החברה, לרבות פגישה במשרדיה על מנת לבדוק את הצד הפיסי, הרישומי, התכנוני והמשפטי של הפרויקט בכלל ודירת המגורים בפרט.
  5. המשתמש מסיר אחריות מכל מין וסוג שהוא ביחס לחומר והנתונים המוצגים באתר אודות דירת המגורים ו/או הפרויקט בו מצויה דירת המגורים, לרבות חוסר התאמה בין מה שמוצג באתר לבין מה שהוצג לו במשרדי החברה.
  6. למען הסרת ספק, המשתמש בשירותי האתר מנוע מלהעלות כל טענה של חוסר התאמה ביחס לנתונים המוצגים באתר לבין הנתונים שהוצגו לו במשרדי החברה ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בשל כך.
  7. תוקף המבצעים המפורסמים באתר כפוף לשיקול דעת הבלעדי של החברה, לרבות למלאי הדירות שהוקצה על ידי החברה מעת לעת. לא תשמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך מצד המשתמש באתר.
  8. הזמנת דירת מגורים כפופה למסירת פרטים מלאים, נכונים ומדויקים אודות המשתמש באתר. על המשתמש ועליו בלבד האחריות ליצור קשר עם החברה, הן טלפונית והן בכתב, על מנת לוודא כי הזמנתו נקלטה.

    

   למען הסרת ספק, מסירת פרטים שאין בהם אמת אסורה, מהווה הטעיה ועבירה על פי חוק העונשין.

   החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לנקוט בכל פעולה כנגד מי שמוסר פרטים כוזבים ו/או מתחזה לאחר, ובכלל זה: לפנות למשטרת ישראל; לנקוט בהליכים משפטיים לרבות תביעה נזיקית בגין גרימת נזק ישיר ו/או עקיף לחברה.

  9. הזמנת דירת מגורים כרוכה בתשלום על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ולא ניתן להתנות על כך. 
  10. התבצעה הזמנת דירת מגורים דרך האתר, על המשתמש האחריות הבלעדית לשמור את החשבונית ואת מספר ההזמנה על מנת שיוכל להציגה בפני החברה.
  11. המבצעים של החברה הינן עד לגמר המלאי ו/או עד לשינוי תנאי המבצע (על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של החברה) בכל עת.
  12. ככל והתבצעה הזמנת דירת מגורים דרך האתר, והסתבר כי הדירה לא היתה במלאי ו/או במבצע, החברה תודיע למשתמש על כך בהקדם האפשרי באמצעות הפרטים שהזין המשתמש באתר. במקרה שכזה, החברה תודיע למשתמש על ביטול ההרשמה או תציע לו דירת מגורים אחרת בפרויקט.

   המשתמש באתר מוותר באופן מוחלט וסופי על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין הסתמכות ו/או מצג בשל כך.

    

  13. ההזמנה לרכישת הדירה תירשם במחשבי החברה ולאחריה:
   1. ישלח למזמין דרך האתר אישור הזמנת רכישה למספר הנייד ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני כפי שהזין המשתמש באתר החברה (להלן: "אישור הזמנה").
   2. אישור הזמנה ישלח עד 3 עסקים למשתמש הזמין, ועל המשתמש, ועליו בלבד, האחריות הבלעדית לוודא אל מול החברה כי הוא קיבל אישור הזמנה.
   3. לאחר ההזמנה ישלח החומר אודות הפרויקט בכלל ודירת המגורים בפרט, לרבות: חוזה מכר, תוכניות של הדירה (ככל וקימות הצמדות לדירה – ישלחו תוכניות מתאימות, לרבות: תוכנית חניות, תוכנית מחסנים וכו'); מפרט טכני ועוד פרטים רלוונטיים ככל וקיימים.
   4. החברה רשאית לדרוש מהמזמין, לצורך השלמת הרכישה ו/או לצרכי זיהוי ו/או לצרכים אחרים – מסמכים נוספים.
  14. אין באמור לעיל משום הסכם לרכישת דירה ו/או מצג כלשהו ו/או התחייבות מצד החברה ו/או אופציה לרכישת הדירה ו/או מתן זכות כלשהיא למשתמש בשירותי האתר בדירה.
  15. כל הצגת מידע על ידי החברה לא יחשב כהצעה מחייבת מצד החברה.

   בשים לב, אך ורק הסכם רכישה שאושר מראש, בכתב ונחתם על ידי החברה יחייב את החברה ויהווה קיבול להצעה.

  16. למען הסר ספק, המבצעים המופיעים באתר תקפים להזמנה דרך האתר בלבד ואינם חלים במשרדי החברה אלא אם צוין אחרת.
  17. למען הסר ספק, המבצעים המופיעים באתר תקפים להזמנה דרך האתר בלבד ואינם חלים במשרדי החברה אלא אם צוין אחרת.


 11. מסירת פרטים:
  כל משתמש בשירותי האתר שמוסר את פרטיו על פי דרישות החברה נותן את הסכמתו המלאה והבלתי מסויגת להיכלל במאגר הלקוחות של החברה והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה על פי חוק הגנת הפרטיות ו/או כל הוראת דין אחרת (להלן: "מאגר לקוחות החברה").
  1. מאגר לקוחות החברה ישמש את החברה לשליחת דוא"ל; דיוור, מסרונים, עדכונים מעת לעת וכן לצרכי יצירת קשר, הן בכתב והן טלפוני, על ידי שירות לקוחות החברה.
  2. החברה רשאית, להעביר ממאגר נתוני לקוחותיה מידע לצדדים שלישיים (שם משתמש, דוא"ל ומספר טלפון). המשך שימוש באתר החברה על ידי המשתמש מהווה הסכמה להעברת מידע לצדדים שלישיים, ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בשל כך.
   משתמש אשר נכלל במאגר לקוחות החברה, רשאי לפנות בכתב לחברה – באמצעות דוא"ל:  Office@galim-ltd.com  ולבקש להוציאו ממאגר לקוחות החברה.

 12. אחריות משתמש ואחריות חברה:
  1. השימוש באתר הינו על המשתמש בלבד.
  2. בכניסה לאתר החברה, המשתמש נוטל על עצמו אחריות בלעדית לנזקים מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם למחשבו, כתוצאה מאי תקינות אתר החברה – ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בשל האמור להלן.
  3. החברה לא תהא אחראית לנזק משפטי, מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף כלפי מי שמשתמש באתר ו/או בשירותיו ו/או בנתונים המוצגים בו ו/או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותיו ו/או בנתונים המוצגים בו.
  4. החברה לא תהא אחראית לנזק משפטי, מכל מין וסוג שהוא, הנגרם כתוצאה מאי תקינות האתר (באגים ו/או וירוסים באתר) ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא למחשב של המשתמש – לרבות אך לא רק: מחיקת נתונים ממחשב המשתמש; נזקים למחשב המשתמש; אובדן מידע במחשב המשתמש;
  5. החברה לא תהא אחראית לנזק כספי, מכל מין וסוג שהוא, הנגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או באי תקינותו של האתר (באגים ו/או וירוסים באתר) ו/או הצפיה בו, לרבות: הפסד ימי עבודה ו/או מניעת רווח ו/או אובדן הכנסה וכיוצא באלו.
  6. כל נזק שנגרם למשתמש עקב גלישה בתכני אתר החברה ו/או בכניסה לתכני האתר ו/או בהורדת תכנים של אתר החברה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.
   למען הסרת ספק, בהמשך גלישת המשתמש באתר, המשתמש מסיר כל אחריות מכל מין וסוג שהוא, כלפי החברה, כתוצאה מנזקים ישרים ו/או עקיפים שנגרם למחשבו ו/או לציוד המשתמש – ובהמשך הגלישה באתר הוא מוותר באופן מוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה.
  7. ככל וקיימים באתר החברה קישורים (LINK) לאתרי אינטרנט אחרים – החברה אינה אחראית בכל צורה ואופן שהוא לתכני האתרים שאליהם מכוון ה-LINK ו/או למידע המצוי בהם. למען הסר ספק, שימוש ב-LINK הינו על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
  8. למען הסרת ספק, החברה לא יכולה להתחייב כי האתר יפעל באופן רציף ו/או שלם ו/או שלא יהיו בו טעויות ו/או באגים ו/או בעיות מכל מין וסוג שהוא ו/או זליגת מידע אישי של המשתמש.

   המשך הגלישה באתר מסיר כל אחריות מהחברה ומונע על טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה במקרה בו חדר צד שלישי לא כדין למערכות המחשוב של אתר החברה.

 13. סתירה בין פרסומים ונוסחים המופיעים באתר החברה לבין רישומי החברה:
  1. בכל מקרה של אי התאמה בין מידע המופיע בפרסומים המופיעים באתר החברה לבין מידע המופיע במשרדי החברה – יגבר המידע המופיע במשרדי החברה.

 14. עוגיות (Cookies)
  1. קובץ Cookie הוא קובץ המכיל חלקים מסוימים של מידע שהאתר יוצר בעת ביקור באתר. הוא יכול לעקוב ולבדוק איך ומתי אתה משתמש באתר, באיזה אתר ביקרת מיד לפני ביקורך באתר החברה, והוא יכול לאחסן את המידע הזה עליך. ישנם שני סוגים נפוצים של קבצי Cookie " זמני" ו" Cookies תמידי".
  2. Cookie זמניים אוגרים מידע רק על משך הזמן שאתה מחובר לאתר הם לא נשמרים על גבי הכונן הקשיח. ברגע שאתה עוזב את האתר, מחולל ה Cookie אינו שומר עוד את המידע שצבר. על מנת לשפר את חוויית הגלישה שלך באתר ,האתר משתמש ב Cookies זמניים.
  3. רוב הדפדפנים כיום יודעים לזהות מתי " Cookie " מוצע ולאפשר לך לסרב או לקבל אותו.
  4. אם אינך בטוח אם לדפדפן שלך יש יכולת זו ,עליך לבדוק עם יצרן התוכנה או ספק שירותי האינטרנט שלך.
  5. אין החברה משתמשת בקבצי Cookie כדי לעקוב אחר הרגלי הניווט של המבקרים שלנו.
  6. למען הסרת ספק, "COOKIES" על ידי חברות הפרסום הינו עצמאי ואינו קשור בכל צורה שהיא לחברה.

 15. קניין רוחני:
  1. כל התכנים ו/או הנתונים ו/או המידע ו/או היצירות (כהגדרתן בחוק זכות יוצרים התש"ח -2007 ו/או הגדרה בכל דין) הינן קניינה הבלעדי של החברה ו/או של צדדים שלישיים מטעם החברה (להלן: "הקניין הרוחני");
  2. התכנים ו/או הנתונים ו/או המידע ו/או היצירות יוגדרו באופן הנרחב ביותר והמשתמש מוותר באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה אודות חוסר ידיעת הדין.
  3. היצירות, המפרטים, התוכניות, חוזה המכר, ההדמיות, השרטוטים, התמונות, קטעי הוידאו וכל חומר מכל מין וסוג המוגן על פי כל דין הינו קניינה הבלעדי של החברה ולא ניתן לעשות בו כל שימוש מכל מין וסוג שהוא ללא אישור החברה בכתב ומראש.
  4. סימן המסחר ו/או הלוגו המופיע בתחילת התקנון הינו סימנן המסחרי של החברות בין אם סימני המסחר רשומים ובין אם לאו (להלן: "סימני המסחר").
  5. החברות הינן בעלות הסימנים המסחריים כאמור בסעיף 16.4 לעיל, ולהן הזכות הבלעדית והייחודית בסימני המסחר.
  6. אין לבצע כל פעולה מכל שיש בה שימוש ו/או הטעיה ו/או חשש להטעיה ו/או פגיעה ו/או דילול ו/או שימוש במוניטין של סימני המסחר.
  7. אין לעשות כל שימוש בסימני המסחר של החברה, לרבות שימוש בסימני מסחר הדומים להם (שעלולים להטעות בהתאם להוראות הדין) מבלי לקבל הסכמת החברות בכתב ומראש.
  8. כל שימוש שלא כדין בקניין הרוחני של החברה, לרבות בסימניה המסחריים – יקנה לה זכות תביעה כנגד המשתמש המפר.

 16. הצגת הדמיות ו/או תוכניות של פרויקטים ו/או דירות מגורים:
  1. ההדמיות ו/או האילוסטרציות ו/או הדוגמאות של הדירות ו/או הפרויקטים המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד (להלן יחדיו: "ההדמיות").
  2. ההדמיות לצורך סעיף 17 יוגדרו באופן הרחב ביותר, לרבות אך לא רק: תוכניות הדירה; מפרטי הדירה; תמונות אילוסטרציה של הדירות (בדו מימד או תלת מימד) ו/או תמונות של הפרויקט ו/או תרשימים ו/או קטעי וידאו ו/או כל חומר אחר שיש בו מעין מצג כלשהו כלפי המשתמש.
  3. ההדמיות אינן מחייבות את החברה ואינן מהוות תחליף לביצוע בדיקות מקיפות אל מול החברה, והמשתמש מאשר כי ייתכנו פערים בין ההדמיות לבין המצב כפי שהוא ו/או לבין היתר הבניה ו/או בשל אילוצים אחרים.

   משכך המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מין וסוג שהוא בגין הסתמכות על ההדמיות והוא מאשר כי ההדמיות אינן מסמך מחייב ואין להן כל תוקף משפטי ו/או תכנוני ו/או אחר.

  4. ההדמיות של סביבת הפרויקט ו/או הנוף המשתקף מדירות המגורים הינן להמחשה בלבד ואינן מהוות מצג כלשהו, לרבות ביטוי לסביבת הנוף שישתקף לאחר תום הפרויקט או המשתקף בפועל.
 17. שונות:
  1. הפרטיות המשתמשים באתר חשובה לחברה מאוד.
  2. החברה מנהלת את האתר בסטנדרטים הגבוהים ביותר של פרטיות והגנה על מידע אישי.
  3. החברה פועלת בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות , התשמ"א 1981 ושואפת לעמוד בכל דרישות החוק.
  4. החברה מחויבת להגן על פרטיות המשתמש ועל שמירת פרטיו ככל ונמסרו לחברה.

 18. תחולת הדין וסמכות שיפוט ייחודית
  על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל והם בלבד. לבית המשפט בתל-אביב-יפו (ברח' וויצמן 1 תל אביב) תהא סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הנוגע לתקנון השימוש ולשימוש באתר.

 19. יצירת קשר:

  בכל שאלה שאינה מובנת ביחס לתקנון ו/או ביחס למדיניות הפרטיות של החברה ו/או ביחס לשימוש באתר הינך מוזמן לפנות בדוא"ל אל החברה: Office@galim-ltd.com  ו/או באמצעות שליחת דואר לכתובת החברה הנשיא בן צבי 72 הרצליה.

  החברה תעשה מאמץ להשיב לפניות המשתמשים תוך זמן סביר.